Umowa użytkownika

OSTRZEŻENIE! Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków użytkowania przed przeglądaniem tej strony. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania, nie korzystaj z tej strony.

Rozpoczęcie korzystania ze strony oznacza, że ​​znasz i akceptujesz warunki korzystania ze strony https://zvk.org.ua/, a także akceptujesz tę ofertę publiczną. Wykorzystanie w dowolnej formie serwisu https://zvk.org.ua/ (w tym m.in. składanie zamówień na towary i usługi za pomocą serwisu https://zvk.org.ua/, udział w programach bonusowych, promocjach , wypełnianie wniosków, formularzy itp.) jest bezwarunkową zgodą na wszystkie warunki niniejszej oferty publicznej i jest równoznaczne z podpisaniem umowy przez obie strony. Niniejsza oferta publiczna jest wiążąca dla stron. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami tej oferty publicznej, musisz powstrzymać się od korzystania ze strony https://zvk.org.ua/.

DEFINICJE I TERMINY:
1. Serwis – serwis internetowy będący własnością Właściciela serwisu i posiadający adres w Internecie https://zvk.org.ua/, za pośrednictwem którego Użytkownik ma możliwość zakupu pożądanego produktu.

 1. Użytkownik (Ty) – osoba prawna i/lub osoba fizyczna-przedsiębiorca i/lub osoba fizyczna zamieszkała na Ukrainie, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z tej strony i/lub jej poszczególnych narzędzi, która zgodziła się z warunkami Oferty Publicznej i spełniła wszystkie jej warunki opisane poniżej.
 2. Kupujący – Użytkownik, który złożył zamówienie na stronie https://zvk.org.ua/
 3. Administracja strony – administracja sklepu internetowego https://zvk.org.ua/
 4. Umowa – oferta publiczna wraz ze wszystkimi jej warunkami.
 5. Sprzedawca – osoba prawna lub osoba fizyczna-przedsiębiorca, która umieszcza w Serwisie informacje o towarach i/lub usługach, które można zamówić. Sprzedawcą może być Administracja lub dowolna osoba, której Administracja przyznała prawo do zamieszczania informacji o towarach i/lub usługach. Nazwa Sprzedającego jest wskazana w dokumentach przekazania towaru Kupującemu (certyfikat odbioru, list przewozowy, paragon, czek fiskalny itp. potwierdzający fakt przekazania towaru Kupującemu).
 6. Towar – towary, usługi, inne materialne i niematerialne przedmioty, o których informacje są zamieszczone w Serwisie.
 7. Zamówienie – wniosek Użytkownika za pośrednictwem Serwisu i/lub dzwoniąc na infolinię do Sprzedawcy z prośbą o złożenie zamówienia na towary, a także zestaw towarów określony w zamówieniu Użytkownika.
 8. Płatnik – osoba, która opłaca zamówienie Użytkownika.
 9. Odbiorca – osoba wskazana przez Płatnika w formularzu zamówienia jako osoba i upoważniona przez Płatnika do odbioru towaru. O ile w formularzu Zamówienia nie zaznaczono inaczej, Odbiorcą jest Płatnik.
 10. Oferta – informacja o produkcie zamieszczona przez Sprzedawcę w Serwisie, która obejmuje informacje o produkcie, jego cenie, sposobach płatności i dostawy, informacje o rabatach i ofertach promocyjnych na produkt, a także inne warunki zamawiania towaru . Warunki Ofert zamieszczanych w Serwisie ustala Sprzedający. Oferta jest informacją o możliwych warunkach zamówienia towaru.
 11. Strony – Sprzedawca, Kupujący, Użytkownik.
 12. PRZEDMIOT I WARUNKI UMOWY
  1.1. Niniejsza Umowa reguluje procedurę dostępu Użytkownika do informacji zamieszczonych w Serwisie, procedurę korzystania z Serwisu, a także możliwość przekazania towarów Użytkownikowi.

1.2. Niniejsza Umowa jest ofertą publiczną. Uzyskując dostęp do materiałów Serwisu, Użytkownik niniejszym przystępuje do niniejszej Umowy. Korzystając z materiałów i narzędzi Serwisu, Użytkownicy bezwarunkowo akceptują warunki niniejszej Umowy. Użytkownik zobowiązany jest do pełnego zapoznania się z warunkami niniejszej Umowy przed rejestracją w Serwisie i/lub złożeniem zamówienia. Rejestracja Użytkownika w Serwisie oznacza pełną i bezwarunkową akceptację Umowy (zgodnie z art. 641, 642 Kodeksu Cywilnego Ukrainy).
1.3. Serwis jest platformą do zamieszczania ofert sprzedaży towarów przez Sprzedających.

1.4. Informacje o produkcie są wyświetlane na stronie https://zvk.org.ua/ i są dynamiczne. Oznacza to, że informacje mogą być aktualizowane, zmieniane i uzupełniane przez Administrację w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika. Wszelkie informacje o towarach Sprzedawcy, warunkach promocji, cenach towarów oraz wszelkich innych zasadach świadczenia usług przez Sprzedawcę znajdują się na stronie https://zvk.org.ua/. Administracja witryny ma prawo do jednostronnej zmiany warunków niniejszej Umowy w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania nowej wersji Umowy na stronie https://zvk.org.ua/.
1.5. Niniejsza umowa może zostać zawarta przez legalnego i zdolnego Użytkownika. Akceptując warunki umowy, potwierdzasz swoją zdolność do czynności prawnych, przejmujesz obowiązki wynikające z korzystania z serwisu https://zvk.org.ua/ i zawarcia niniejszej umowy.

1.6. Oferta w Serwisie nie jest ofertą. Po zapoznaniu się z Ofertą zamieszczoną w serwisie, Użytkownik ma prawo do złożenia oferty Sprzedającemu poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i/lub złożenia zamówienia za pośrednictwem Call Center serwisu. Wypełnienie Formularza Zamówienia uważa się za złożenie Sprzedającemu przez Użytkownika oferty zamówienia przez Użytkownika towaru na warunkach określonych w odpowiedniej Ofercie.

1.7. Ofertę uważa się za przyjętą przez Sprzedawcę, jeżeli Sprzedawca dokonał czynności wskazujących na przyjęcie oferty Użytkownika, a mianowicie: faktycznie wysłał towar, rozpoczął świadczenie usług zgodnie z warunkami oferty Użytkownika, przedstawił fakturę za opłatę zamówionego towaru.

1.8. Sprzedawca ma prawo zaproponować zamówienie towaru na innych warunkach po otrzymaniu oferty Użytkownika. W takim przypadku oferta ta jest uważana za kontrofertę i musi zostać zaakceptowana przez Użytkownika. Za przyjęcie kontroferty uważa się faktyczne odebranie przez Użytkownika i/lub Odbiorcę towaru na warunkach określonych w kontrofercie. Sprzedającemu przysługuje prawo do wycofania kontroferty do momentu otrzymania towaru przez Kupującego.

1.9. Uzgodnieniem przez Strony wszystkich istotnych warunków jest zapłata i/lub faktyczny odbiór towaru przez Kupującego, a także wysyłka towaru przez Sprzedawcę.

1.10. Strony uzgadniają, że w kierunku Sprzedającego i/lub Administracji serwisu wszelkie komunikaty o dostępności towaru, przyjęciu zamówienia, czasie dostawy, cenie, warunkach i formach płatności, statusie i/lub zmianach statusu zamówienia, itp. przesłane przez Sprzedawcę i/lub administrację strony za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości sms, telefonicznie, stanowią wyłącznie zawiadomienie Kupującego o otrzymaniu oferty przez Sprzedawcę i nie mogą oznaczać jej przyjęcia przez Sprzedawca.

1.11. Dostawa towaru realizowana jest:

przez firmę spedycyjną przesyłką adresową do Użytkownika lub dostawą do działu kurierskiego z późniejszym samodzielnym odbiorem towaru przez Użytkownika;

samodzielnym eksportem towaru przez klienta spod adresu sklepu Sprzedawcy.

1.12. Momentem odbioru towaru przez Odbiorcę jest podpisanie przez Odbiorcę dokumentu potwierdzającego fakt przyjęcia zamówionego przez Użytkownika towaru (list przewozowy, świadectwo odbioru, deklaracja nadania, itp.) lub faktyczny odbiór przez Odbiorcę oraz podejmowanie nim działań wskazujących na przyjęcie towaru. Przy odbiorze towaru Odbiorca zobowiązuje się do sprawdzenia towaru pod kątem uszkodzeń oraz kompletu niezbędnych dokumentów (paragon, karta gwarancyjna, protokół odbioru) oraz, w przypadku problemów, na miejscu do złożenia reklamacji do firmy kurierskiej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania firmy przewoźnika.

1.13. Przy przyjęciu (akceptacji) oferty Sprzedawcy Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o towarze za pośrednictwem komunikacji na odległość. Podpis na dokumentach potwierdzających przyjęcie towaru i/lub faktyczny odbiór towaru oznacza, że ​​Odbiorca otrzymał wszystkie niezbędne informacje o towarze przed jego odbiorem.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

2.1. Jako Użytkownik Witryny gwarantujesz, że nie będziesz podejmować żadnych działań, które naruszają prawo Ukrainy, prawo międzynarodowe oraz działań, które mogą zakłócić normalne funkcjonowanie Witryny.

2.2. Użytkownik zobowiązany jest do terminowego poinformowania Administracji Serwisu o nieuprawnionym dostępie do osobistej strony Użytkownika przez osoby trzecie. W celu uzyskania informacji użytkownik musi skontaktować się z działem pomocy technicznej pod współrzędnymi określonymi na Stronie.

2.3. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

2.4. Akceptując warunki Umowy Użytkownika, Użytkownik potwierdza również, że zapoznał się i zgadza się z sekcją Prywatność Witryny, a także warunkami niniejszej Umowy.

2.5. Akceptując warunki Umowy Użytkownika Użytkownik potwierdza, że ​​jest zdolny do czynności prawnych, a także, że nie ma żadnych ograniczeń w zdolności do czynności prawnych.

2.6. Komentarze i inne zapisy Użytkownika na Stronie nie mogą być sprzeczne z wymogami ustawodawstwa Ukrainy oraz ogólnie przyjętymi normami moralności i etyki.

2.7. Odpowiedzialność za przekazy dokonywane przez Płatników w całości spoczywa na bankach i systemach płatności, z których usług Użytkownik zdecyduje się skorzystać. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania serwisów płatniczych.

2.8. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wydajność sprzętu, na którym znajduje się Serwis, dostępność Serwisu, działanie kanałów transmisji danych i innych środków technicznych umożliwiających użytkownikom dostęp do Serwisu.

2.9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika, w tym czas przewozu przez przewoźnika, jak również za zachowanie dostawy.

2.10. Odpowiedzialność Sprzedawcy za zmiany warunków zamówienia towaru jest ograniczona prawem Odbiorcy (Użytkownika, Płatnika) do odmowy zamówienia towaru i żądania zwrotu wpłaconych za niego środków (jeśli są wpłacone).

2.11. Użytkownik odpowiada za poprawność danych podanych w formularzu Zamówienia. Jeżeli błędne, niedokładne i/lub błędne wskazanie danych w zamówieniu spowodowało poniesienie przez Sprzedawcę dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem towaru pod błędny adres lub dostarczeniem towaru do niewłaściwego Odbiorcy, wszelkie straty i koszty z tym związane ponosi Użytkownik. Sprzedający ma prawo wstrzymać wysokość takich strat lub wydatków z kwot zapłaconych przez Płatnika tytułem zapłaty za towar. Użytkownik zobowiązany jest do podania wszystkich niezbędnych informacji o sobie, aby dokonać transakcji elektronicznej.

 1. INNE WARUNKI
  3.1. Użytkownik ma prawo do wyznaczenia osoby trzeciej jako Odbiorcy zamówionego towaru. W takim przypadku Odbiorca zobowiązany jest do wskazania w formularzu Zamówienia danych niezbędnych do identyfikacji odbiorcy i dostarczenia mu towaru. Stosunki stron w tym przypadku podlegają przepisom art. 636 Kodeksu Cywilnego Ukrainy.

3.2. Wszelkie ewentualne spory i sprzeczności powstałe między Stronami w ramach niniejszej Umowy będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy wyłącznie w miejscu rejestracji Właściciela Witryny. Uznanie przez sąd jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy za nieważne nie unieważnia Umowy w pozostałej części i nie zwalnia Użytkownika Serwisu z zobowiązań przyjętych przy rejestracji.

3.3. Wszelkie prawa do Witryny jako całości oraz do korzystania z adresu sieciowego (nazwa domeny) https://zvk.org.ua/ należą do Właściciela witryny.

3.4. Użytkownik zgadza się, że po zakończeniu procedury rejestracji w Serwisie, Administracja Serwisu i/lub Sprzedawca będzie wysyłać na adres e-mail użytkowników listy i/lub wiadomości, w tym reklamy. Serwis zobowiązuje się jednak nie przekazywać adresu e-mail, jak również jakichkolwiek innych informacji o Użytkownikach osobom trzecim. Użytkownik ma prawo do samodzielnej odmowy takiej dystrybucji.

3.5. Wskazując numer telefonu komórkowego w formularzach w Serwisie, Użytkownik automatycznie wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości z Serwisu, w tym reklam. Jeśli zamierzasz zaprzestać wysyłania tego rodzaju, Użytkownik musi skontaktować się z pomocą techniczną serwisu.

3.6. Użytkownikowi zabrania się zamieszczania treści przeznaczonych dla niego, zabronionych przez obowiązujące prawo i/lub sprzecznych z normami moralnymi i etycznymi społeczności.

3.7. Składając Zamówienie w Serwisie, Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie (gromadzenie, przechowywanie, adaptację, przywracanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie, niszczenie) określonych przez siebie danych, a mianowicie: nazwisko, imię, imię ojca, e-mail, telefon, adres, w celu zapewnienia relacji w zakresie sprzedaży, relacji w zakresie ochrony konsumentów, w zakresie badań reklamowych i marketingowych, a także wyraża zgodę na przekazywanie (rozpowszechnianie) swoich danych przewoźnikom, spedytorom i organizacjom kurierskim, innym stronom trzecim (bez ograniczeń) według uznania Administracji Witryny. Postanowienie to obowiązuje przez 5 lat od daty ostatniego zamówienia w serwisie.

 1. OPŁATA ZAMÓWIENIA
  4.1. Cena towaru jest podana na Stronie w UAH i zawiera podatek VAT. W przypadku błędnego wskazania ceny zamówionego przez Kupującego towaru, Sprzedający informuje o tym Kupującego w celu potwierdzenia Zamówienia w skorygowanej cenie lub anulowania Zamówienia. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Kupującym takie Zamówienie uważa się za anulowane.

4.2. Na kwotę Zamówienia składa się wartość wszystkich zamówionych towarów, w tym rabaty.

4.3. Sprzedający może jednostronnie zmienić cenę towaru w Serwisie.

4.4. Płatności za towar Kupujący dokonuje za pomocą kart bankowych, za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych lub na rachunek bieżący Sprzedającego zgodnie z fakturą.

4.5. Sprzedawca ma prawo do udzielania rabatów na towary, ofert promocyjnych oraz ustanowienia programu lojalnościowego. Rodzaje rabatów, oferty promocyjne, kolejność i warunki naliczania są ustalane przez Sprzedającego niezależnie i mogą być przez Sprzedającego jednostronnie zmieniane.

 1. ZWROT TOWARÓW I PIENIĘDZY ZA TOWAR
  5.1. Sklep internetowy akceptuje zwrot towaru odpowiedniej jakości w terminie 14 dni (z wyłączeniem dnia zakupu) zgodnie z wymogami art. 9-12 i 13 Ustawy Ukrainy „O ochronie praw konsumentów”.

5.2. Sprzedający zwraca środki wpłacone za towar na rachunek bankowy Kupującego (karta płatnicza Kupującego) lub przelewem za dodatkową zgodą Płatnika. Zwroty zapłacone za towar dokonywane są w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia zwrotu towaru i otrzymania wniosku o jego zwrot.

5.3. Towary objęte Regulaminem sprzedaży leków weterynaryjnych i preparatów zatwierdzonych zarządzeniem Państwowego Departamentu Medycyny Weterynaryjnej Ministerstwa Polityki Agrarnej Ukrainy z 23.07.2001 №37 są wpisane do rejestru środków leczniczych medycyny weterynaryjnych i spełniają wymagania jakościowe. Leki i preparaty należą do towarów odpowiedniej jakości, które nie podlegają wymianie (zwrotowi) i są objęte Listą zatwierdzoną uchwałą Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 19.03.1994 nr 172. W związku z tym Sprzedający nie ma prawa na wymianę ani zwrot tego typu towaru.

5.4. W przypadku wad towaru Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Takie roszczenie Sprzedający rozpatruje zgodnie z prawem Ukrainy.

 1. GWARANCJE I OBOWIĄZKI
  6.1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu w wyniku niewłaściwego używania Towaru zamówionego w Serwisie lub używania z naruszeniem zasad używania określonych w Serwisie lub w instrukcji użycia preparatu.
 2. POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  7.1. Zgodnie z Ustawą Ukrainy „O ochronie danych osobowych”, składając Zamówienie na Stronie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę i potwierdza, że ​​został poinformowany o prawach ustanowionych przez Ustawę Ukrainy „O danych osobowych ochrony”, celu przetwarzania danych, o możliwości zmiany celu przetwarzania danych osobowych, dostępie do danych osobowych osób trzecich, przyznanie właścicielowi danych osobowych częściowego lub pełnego prawa do przetwarzania danych osobowych przez inne podmioty, powiązaniach związanych z ich danymi osobowymi, oraz możliwości rozpowszechniania danych osobowych, na co Kupujący wyraża zgodę bez zastrzeżeń.

7.2. Celem przetwarzania (zbierania) danych osobowych Kupującego jest zapewnienie realizacji relacji w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych osób fizycznych w towarach.

7.3. Kupujący potwierdza i zgadza się, że Sprzedający ma prawo do wykorzystania informacji: do rejestracji Kupującego w Serwisie, do wypełnienia swoich zobowiązań wobec Kupującego, w tym do przekazywania informacji osobom trzecim zaangażowanym w Zamówienie i innych warunków oferty , w celu oceny i analizy Witryny, informowania Kupującego o promocjach organizowanych przez Sprzedawcę oraz w innych celach.

7.4. Jeśli Kupujący nie chce, aby jego dane osobowe były przetwarzane, musi skontaktować się z Kupującym za pośrednictwem formularza opinii na Stronie.

7.5. Sprzedawca ma prawo do wysyłania Kupującemu wiadomości reklamowych i informacyjnych. Jeżeli Kupujący nie chce otrzymywać korespondencji, musi zmienić odpowiednie ustawienia w swoich danych osobowych w Serwisie lub skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez formularz opinii w Serwisie.

7.6. Sprzedający zobowiązuje się nie ujawniać informacji otrzymanych od Kupującego, z wyjątkiem przypadków, gdy takie ujawnienie jest obowiązkowe na mocy prawa Ukrainy. Nie uważa się za naruszenie udzielania przez Sprzedawcę informacji osobom trzecim w celu wypełnienia swoich zobowiązań wobec Kupującego.

7.7. Sprzedawca otrzymuje informację o adresie IP Odwiedzającego Witrynę. Informacje te nie są wykorzystywane do identyfikacji Odwiedzającego.

7.8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez Kupującego w Serwisie w formie publicznej.

7.9. Sprzedawca ma prawo do nagrywania rozmów telefonicznych z Użytkownikiem/Kupującym. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się: zapobiegać próbom nieuprawnionego dostępu do informacji uzyskanych podczas rozmów telefonicznych i/lub przekazywać je osobom trzecim niezwiązanym bezpośrednio z realizacją Zamówień, zgodnie z Ustawą Ukrainy „O informacji”.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  8.1. Oferta publiczna dla Kupującego wchodzi w życie z chwilą rejestracji w Serwisie i obowiązuje do czasu pełnego wypełnienia przez Strony zobowiązań wynikających z tej oferty lub do wycofania przyjęcia oferty publicznej.

8.2. Strona i serwisy, świadczone im, mogą być czasowo częściowo lub całkowicie niedostępne z powodu prac profilaktycznych lub innych lub z jakichkolwiek innych przyczyn technicznych. Serwis Techniczny Sprzedawcy ma prawo do okresowego wykonywania niezbędnych prac zapobiegawczych lub innych bez uprzedniego powiadomienia Odwiedzających Witrynę.

8.3. W stosunkach między Użytkownikiem / Kupującym a Sprzedającym mają zastosowanie przepisy ustawodawstwa Ukrainy.

8.4. W przypadku pytań i reklamacji ze strony Odwiedzającego, Użytkownika/Kupującego musi on skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie, poprzez formularz opinii na Stronie lub w inny dostępny sposób. Wszelkie pojawiające się spory Strony będą starały się rozwiązać w drodze negocjacji, w przypadku nieosiągnięcia porozumienia spór zostanie skierowany do organu sądowego zgodnie z prawem Ukrainy.

8.5. Użytkownik potwierdza, że ​​zapoznał się ze wszystkimi klauzulami niniejszej Umowy z Użytkownikiem i bezwarunkowo je akceptuje.